Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u sluit met Sev Plantenbakken v.o.f. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat u deze op een later moment nog eens kunt nalezen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 2 November 2022.

Artikel 1. Definities

1.1 Sev plantenbakken v.o.f. gevestigd te 5222 AN ’s-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 14 , Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84495405.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Sevplantenbakken.nl.
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen Sevplantenbakken.nl en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: Sevplantenbakken.com en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sev plantenbakken v.o.f. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Sev plantenbakken v.o.f. niet bindend.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.2 Administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingrecht

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Sev plantenbakken v.o.f. en het voldoen aan de daarbij door Sev plantenbakken v.o.f. gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sev plantenbakken v.o.f. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sev plantenbakken v.o.f. gevestigd te 5222 AN ’s-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 14 , Nederland, telefoon: +31 626577849, email: info@sevplantenbakken.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Sev plantenbakken v.o.f. gevestigd te 5222 AN ’s-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 14 , Nederland, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan plantenbakken v.o.f. gevestigd te 5222 AN ’s-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 14 , Nederland, info@sevplantenbakken.nl .
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door Sev plantenbakken is ontvangen, Sev plantenbakken stuurt de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.3 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt Sev plantenbakken Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal Sev plantenbakken de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien Sev plantenbakken niet binnen deze termijn levert, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.5 Sev plantenbakken raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 9: Gebreken.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Betaling

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van overmacht is Sev plantenbakken niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Sev plantenbakken staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sev plantenbakken er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door Sev plantenbakken, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst heeft.

Artikel 9. Gebreken

9.1 Klant dient Sev plantenbakken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. Sev plantenbakken zal binnen 30 dagen reageren op eventuele klachten.
9.2 Indien Sev plantenbakken.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
9.3 Klant mag het product niet zelf proberen te repareren.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Sev plantenbakken verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
11.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
11.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door Sev plantenbakken ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Artikel 12. Contactgegevens

12.1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact info@sevplantenbakken.nl of per telefoon op +31 626577849.

Of per post:
Sev plantenbakken v.o.f.
Boksheuvelstraat 14
5222 AN ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Winkelwagen 0
Laatst bekeken 0